De verbinding onderwijs-jeugd

Alle kinderen hebben recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen. Dat vraagt om kwaliteit en samenhang van opvoeding, onderwijs, opvang, ondersteuning, hulp en begeleiding.

Door de stelselwijzingen Passend onderwijs en Jeugdhulp zijn er nieuwe mogelijkheden om een stevige verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp tot stand te brengen. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hebben de opdracht om elk kind passend onderwijs te bieden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hulp aan jeugdigen en ouders in gezin, wijk en buurt. Beiden hebben de opdracht om de speelvelden met elkaar te verbinden.

Met deze website willen de VNG, PO-raad en VO-raad gemeenten en onderwijsinstellingen concrete bouwstenen bieden voor deze verbinding en afstemming tussen onderwijs en jeugd. Deze website is een onderdeel van de gezamenlijke Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd.

Volg ons nu ook op Twitter! 
twittervojklein

Share This: