Dokwerk werkt

In de regio Gorinchem is niet geheel een dekkend onderwijsaanbod aanwezig; het speciaal onderwijs voor leerlingen op het niveau van Praktijkonderwijs en VMBO Basis en Kader ontbreekt. Om niet geheel afhankelijk te zijn van andere regio’s, is binnen het Samenwerkingsverband VO 28.14 passend onderwijs Gorinchem e.o het initiatief Dokwerk ontwikkeld.

Het initiatief is ontstaan vanuit het praktijkonderwijs. De regio had veel afstroom van leerlingen van het vmbo naar het praktijkonderwijs en wilde hier iets mee doen. Ze wilden de leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften ondersteunen en de kans geven toch een vmbo-diploma te halen. Voorheen kwamen ze in een praktijkklas terecht, nu is er Dokwerk.

 

Wat is Dokwerk?

Dokwerk biedt aan kleine groepen leerlingen (maximaal 12 leerlingen) op de praktijkschool, in een eigen lokaal, de vmbo leerstof aan. Ze krijgen wel les op de wijze van de praktijkschool. Het is een veilige omgeving, waarbij bij een eerste kennismaking al het effect op het gedrag van de leerling zichtbaar wordt. De betrokkenen van Dokwerk zijn niet snel onder de indruk. Je mag jezelf zijn. En morgen is een nieuwe dag om te leren als het vandaag niet gaat. Dokwerk biedt de veiligheid van een eigen plek,een  vaste mentor, weinig wisselende docenten, bekende gezichten en in de pauze kunnen leerlingen kiezen of ze naar de aula gaan of apart gaan zitten. Er is veel aandacht voor groepsontwikkeling en de emotionele-psychologische ontwikkeling van de leerling.

De leerlingen blijven twee jaar en stromen in, als het goed gaat, in het tweede of derde jaar van het vmbo. Vaak hebben ze dan al een soort stage gelopen om alvast te wennen. Voor zestig procent van de leerlingen van Dokwerk is het op dit moment een succesvol traject. De ondersteuningsvraag blijft echter wel, dat is niet binnen twee jaar weg. Maar ze weten zich wel staande te houden binnen het vmbo.

Inmiddels is ook een Dokwerk 2 voor de bovenbouw gestart. Hierin worden leerlingen voorbereid op het Entree-examen.

 

Instroom vanuit basisonderwijs

Het signaal en de aanmelding voor Dokwerk, komt vaak van de docent van groep 8 van het basisonderwijs. Vaak is er al een vorm van hulpverlening betrokken. Vanuit het samenwerkingsverband po en vo vinden preventieve besprekingen plaats. Het samenwerkingsverband bekijkt of Dokwerk een passende oplossing is voor de leerling. Ze spreekt met de leerling, ouders en zorgcoördinator van Dokwerk. De leerling loopt soms een week mee met de groep.

 

Docenten voor Dokwerk

Het vinden van passende docenten is nog wel een uitdaging. De groep vereist het nodige van de docent en niet iedereen is daarvoor geschikt. Op dit moment komen de meeste docenten uit het praktijkonderwijs en ze kiezen bewust voor Dokwerk. De werving vanuit het vmbo wordt opgezet.

Mandy Witte, beleidsvormend teamlid van het samenwerkingsverband, werkt onder andere voor  Dokwerk. “Ik ben op zoek naar vergelijkbare initiatieven in het land om ervaringen uit te wisselen. Met name ervaringen met het aantrekken van docenten en het vergroten van de kennis bij vmbo docenten, zodat de aansluiting op het regulier vmbo voor deze groep beter verloopt. Ik zou ook graag met de docenten een soort intervisiegroep op willen zetten. Het is een beetje een vergeten groep in het passend onderwijs. Terwijl ze zo belangrijk zijn.”

 

Samenwerking onderwijs-jeugdhulp

Het samenwerkingsverband is reeds twee jaar bezig om de samenwerking met jeugdhulp op te zetten. Dit is nog niet zo eenvoudig. Dit zit met name in het financiële aspect, en het verstrekken van een beschikking. Dokwerk wil graag een groepsbeschikking, echter alleen individuele beschikkingen worden verstrekt. Witte geeft aan: “Het kan zoveel makkelijker en goedkoper. Het gezamenlijk optrekken lukt nog niet echt, het gaat gepaard met veel besprekingen vooraf. Out of the box denken is moeilijk. Je moet blijven trekken. We hebben nu wel een gemeenschappelijke paragraaf in alle ondersteuningsplannen.”

 

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs is akkoord met Dokwerk, maar stelt wel vaak de vraag over de locatie op een praktijkschool. De leerlingen krijgen les op de praktijkschool, en staan formeel ingeschreven op het vmbo. Het samenwerkingsverband kijkt streng naar welke leerling voor Dokwerk in aanmerking komt. Dokwerk is niet bedoeld voor iedereen. Mocht Dokwerk passend zijn, maar de beschikking ontbreekt, dan compenseert het samenwerkingsverband. Voor komend jaar zit de groep al bijna vol, ze kijken naar de mogelijkheden voor een tweede groep.

 

Meer informatie

Geïnteresseerde regio’s mogen contact op nemen met Mandy Witte voor meer informatie over Dokwerk. Ook als u een soortgelijk initiatief of oplossingen heeft en wilt delen.

Stichting Samenwerkingsverband VO Passend Onderwijs (28.14) Gorinchem e.o.
Contact met Mandy Witte: mwitte@swvpasvorm.nl
Over Dokwerk: https://www.denoordhoek.com/onderwijs/dokwerk/