Expert Chaja Deen: “De vraag achter de vraag is essentieel.”

In het afgelopen jaar ben ik als expert op verschillende plekken betrokken bij de samenwerking tussen scholen en hun partners in de brede jeugdhulp. Ik werd gevraagd om een impuls te geven aan de samenwerking, of om mee te denken en te lezen bij de ontwikkeling van een beleidsnotitie. In deze blog reflecteer ik op mijn ervaringen van afgelopen jaar. Ik ga in op een drietal vaste onderdelen van mijn aanpak.

 

Mijn aanpak in de praktijk

Mijn aanpak kenmerkt zich door drie vragen:

  1. Wie stelt de vraag; en wat is de vraag achter de vraag?
  2. Is er overeenstemming bij alle partners over te zetten ontwikkelstappen?
  3. Hoe kan ik het proces inhoudelijk zo ondersteunen dat het eigenaarschap daar blijft waar het hoort?

 
Hieronder ga ik verder in op deze drie vragen.
 

Wie stelt de vraag; en wat is de vraag achter de vraag?

De ervaring leert dat niet altijd de vraag die aan ons gesteld is, de werkelijke vraag is van de vragensteller. Het organiseren van bijvoorbeeld een conferentie is niet altijd het beste antwoord op de constatering dat de samenwerking tussen scholen niet oplevert wat de school of gemeente ervan verwacht. Heel vaak heeft de vragensteller niet alleen een vraag, maar ook een mening over hoe de samenwerkingspartner zich (anders) zou moeten opstellen om van samenwerking een succes te maken.

Voor mij is dus van belang dat ik niet alleen met de vragensteller, maar ook met de samenwerkingspartners verken hoe de samenwerking ervaren wordt en welke knelpunten er zijn.
 

Welke (landelijk beschikbare) kennis voegt toe aan de lokaal/regionaal benutte kennis?

Vanuit de landelijke kennisfunctie van het Nederlands Jeugdinstituut hebben we data over het gebruik van jeugdhulp in de combinatie met onderwijs, en over risico’s op maatschappelijke uitval op lange termijn. Naast de cijfermatige gegevens, weten we ook uit ervaring veel over wat werkt en wat niet. Bijvoorbeeld over innovatieve praktijken in de samenwerking tussen onderwijs- en jeugdhulp. En over ervaren knelpunten in de samenwerking. Die kennis kan van grote toegevoegde waarde zijn op de inzet van (preventieve) maatregelen bij geconstateerde vraagstukken. Deze kennis breng ik in het proces in.

 

Hoe kan ik het proces inhoudelijk zo ondersteunen dat het eigenaarschap daar blijft waar het hoort?

Als ik gevraagd word om in een verhaal de landelijke kennis zo over het voetlicht te brengen, dat we de regio (en vooral de samenwerkingspartner) overtuigen om zaken anders te doen, gaat dat niet werken. Niet voor niets noemde Esther Perel in de laatste uitzending van Zomergasten “zekerheid de vijand van verandering”.

De kunst in de ondersteuning is: om die kennis aan te reiken over zowel de inhoud als het proces van de samenwerking die de partners inspireert; het vertrouwen in elkaar versterkt waar dat nodig is; en zo bijdraagt aan duurzame afspraken waarvan men zich in de regio zelf eigenaar voelt.

Als dat lukt is er niets mooier om te doen dan dat!

 

 
 


Chaja Deen

Chaja Deen

Programmaleider Verbinding onderwijs jeugdhulp NJi

Als projectleider op de samenhang van onderwijs met de verschillende transities in het sociaal domein voert Chaja grotere en kleinere projecten uit.

Ze kijkt mee in de ondersteuningsstructuur van scholen, gericht op de effectieve aansluiting bij partners uit jeugdhulp. En ze ondersteunt gemeenten en samenwerkingsverbanden bij verbindings- en monitoringsvraagstukken.

Stel uw vraag aan Chaja →