Meld je aan als inspiratieregio/gemeente voor een effectievere aanpak van de ontwikkeling van kinderen

Aanpak Met Andere Ogen

Belangstelling deelname lerend netwerk

Samen leren en doen wat werkt voor de ontwikkeling van kinderen. 
Alle kinderen in Nederland optimale ontwikkelkansen bieden, daar maken wij ons sterk voor. De aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en jeugdhulp kan en moet beter. Als Coalitie onderwijs, zorg en jeugd zetten wij in op de kennis en kunde, het leervermogen en de wil om te verbinden bij partners op en rondom scholen. Daarom starten wij op basis van het advies Met andere ogen een lerende netwerkaanpak, onder meer door samenwerking met tien inspiratieregio’s/gemeenten.

Wij willen met jou aan de slag in een lerend netwerk om te ontdekken wat werkt, te beproeven wat niet werkt en andere professionals te inspireren.

De beleidscoalitie bestaat uit de volgende partijen:
Actiz Jeugd, GGD/GHOR, Ambassadeur Zorglandschap Jeugd, Ouders & Onderwijs, GGZ Nederland, Ieder(in), Jeugdzorg Nederland, LECSO, Ministerie van OCW, Ministerie van VWS, Netwerk leidinggevenden Passend Onderwijs, PO-Raad, Samenwerkingsverbanden VO, Sociaal werk Nederland, VO-Raad, NCJ, NJI, Kinderopvang BMK en BK (Kinderopvang), MBO-Raad, bonden (AOB, CNV,AVS), De Vereniging Orthopedagogische BehandelCentra (VOBC) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Wat
De Coalitie onderwijs-jeugd-zorg heeft de krachten gebundeld om de vraag “Wat heeft het kind nodig?” middels een gezamenlijk leertraject te beantwoorden. Een beweging om de samenwerking tussen (passend)onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en hulp te verbeteren, zodat ontwikkelkansen van kinderen vergroten. Meer preventie en ook oplossingen die ‘het stelsel’ verbeteren. De grote uitdaging is om het kind centraal te stellen en samen te werken om het een sterke basis te geven.

Doel
Het doel van de aanpak Met Andere Ogen is om samen met onderwijs-jeugd-zorg lokaal al doende lerend te faciliteren wat werkt. Wat helpt om kinderen de juiste ontwikkelkansen te bieden en welke verbinding leggen we tussen onderwijs en jeugdzorg/jeugdhulp en andere partners?  Hierbij laten we ons inspireren door het advies en implementatieplan Mét andere ogen. Dit is een weergave vanuit de praktijk in het land, met beloftevolle samenhangende adviezen over wat wel en niet helpt.

In de eerste fase zijn twee adviezen het startpunt:

 1. Het verbreden van (interprofessionale) teams. Bepaal op microniveau wat een kind nodig heeft aan ondersteuning. Hierbij kan het belangrijk zijn dat er een breed team wordt samengesteld met uiteenlopende expertises.
 2. Brede lokale afspraken over (passend)onderwijs, jeugd en zorg onder regie van de gemeente. Elke gemeente maakt als verbindende regisseur met betrokken partijen een gezamenlijk gedragen visie over jeugd, die als basis dient voor alle afspraken die gemaakt worden.

Hoe
Natuurlijk gebeurt er in Nederland op dit gebied al heel veel. Er zijn talloze voorbeelden van samenwerkingen op en rondom scholen om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten en die inzetten op preventie. Juist bij deze beweging willen wij aansluiten om samen uit te zoeken: we vermoeden wel wat werkt, maar wat werkt nou echt! En… wat is helpend in de context en in het grotere systeem.
Bij deze lerende aanpak staat de praktijk centraal, het kind om preciezer te zijn. De coalitiepartijen hebben hierin een faciliterende rol. Aandeelhouders van het netwerk Met Andere Ogen weten elkaar te vinden, werken samen in de uitvoering en leren van elkaar om zo effectiever te  worden in de ondersteuning van kinderen. Samen al lerende doen wat werkt.

Voor wie
Ben je, of ken je een goed voorbeeld van wat werkt? En wil je doorontwikkelen, verder leren en inspireren? Meld je dan aan als inspiratieregio/gemeente om met ons deze uitdaging aan te gaan. De inspiratieregio’s/gemeenten vormen het hart van het netwerk. Hiernaast kan iedereen uit de praktijk zich aanmelden als aandeelhouder om zo de geleerde kennis en kunde met elkaar te delen.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken voor deze eerste tranche 10 regio’s of gemeenten met lef én uitvoeringskracht die al in de praktijk  sterk betrokken zijn bij het verbinden van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp. Initiatiefnemers die zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau tijd en ruimte willen maken om te leren en te inspireren. Daarnaast is het belangrijk ook andere regio’s te kunnen inspireren om stappen te zetten. Het doel is namelijk over een jaar nog 10 gemeenten/regio’s te werven en een jaar later nog eens twintig gemeenten/regio’s.

Meedoen, wat bieden we?
Als onderdeel van een lerend netwerk werk je samen om effectiever te worden om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. We hebben een klein programmabureau dat matcht en makelt op jouw wensen en behoeftes. We proberen expertise te leveren op basis van vragen.

Wat is er nodig in een inspiratieregio/gemeente om te leren? Je kunt jouw initiatief in het land delen en anderen inspireren om te doen wat werkt voor kinderen. De aanpak maakt het ook mogelijk om stelsel wijzigingen en systemische belemmeringen die nodig zijn bij de juiste betrokken partijen te (laten) agenderen.

 • Faciliteren van al doende leren om op een gestructureerde manier kennis en ervaringen te delen om effectiever te worden in de aanpak;
 • We bieden een digitaal podium om met elkaar te leren;
 • Toegang tot sparringpartners, ervaringsdeskundigen en experts vanuit praktijk, beleid en wetenschap;
 • Iedere inspiratiegemeente of regio krijgt binnen het netwerk een vast contactpersoon die ondersteunt waar nodig;
 • Inzet en gebruik van kennisinstituten/-partners;
 • Faciliteren om te kunnen leren en ontwikkelen.

Wat breng je in als inspiratieregio/gemeente?
De coalitie werkt samen met de inspiratieregio’s ,en -gemeenten en faciliteert hen waar nodig.
Hier herken je jezelf in:

 • Graag willen leren en inspireren;
 • Wil graag samen bouwen aan het ontwikkelen van een netwerk
 • Gemotiveerd om deel te nemen en mee te werken, zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau.

Wat neem je mee:

 • Een gemotiveerd contactpersoon;
 • Ervaring in het verbreden van teams en het maken van brede lokale afspraken;
 • Bereidheid om kennis en kunde te delen op een digitaal platform en tijdens bijeenkomsten;
 • Bijdragen aan het opstellen en verspreiden van publicaties van, voor en door het lerende netwerk;
 • Positieve betrokkenheid bij het uitwerken van hierboven beschreven adviezen.
 • Je maakt tijd voor de aanpak en medewerkers zijn enthousiast om deel te nemen aan kennissessies, helpen bij het organiseren van werkbezoeken en dragen bij aan de ontwikkeling en uitvoering van een lokale/regionale monitor. Belasting binnen organisatie: gemiddeld 2 uur per week. Daarnaast komen we 1 x per 2 maanden bij elkaar en zijn er jaarlijks 2 heidagen.

Meld je aan! 
Gemeenten en/of regio’s die willen meedoen hebben tot 15 september de tijd om zich aan te melden. De hoofdvraag in je aanmelding is: Wat wil je leren, wat heb je nodig en wat kom je brengen.
Beschrijf hierbij in het kort de volgende elementen:

 1. Welke partijen doen mee in je inspiratieregio? Bijvoorbeeld: gemeente (meerdere portefeuilles of hele college), schoolbesturen, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulppartners, samenwerkingsverbanden, huisartsen, kinderopvang, welzijnswerk enz.
 2. Hoe zijn ouders betrokken?
 3. Een beschrijving van de actuele samenwerking (passend) onderwijs, zorg waarbij in ieder geval ook de gemeente (bestuurlijk en beleidsmatig) bij betrokken is.
 4. Het vraagstuk dat aangepakt wordt en (meetbare) doelstellingen die beoogd worden bij deelname als inspiratieregio/gemeente. Waar moet de focus liggen?
 5. Hoe zie je de commitment van alle genoemde partijen uit de gemeente/regio?
 6. Wat zijn valkuilen en risico’s binnen het bestaande aanbod?
 7. Welke ondersteuning heb je nodig vanuit de aanpak Met andere ogen om de doelstelling te behalen.

Hou het kort en krachtig, maximaal 3 A4.

Planning
Mail je aanmelding uiterlijk 15 september naar metandereogen@onderwijsjeugd.nl.  Van 16 september tot 1 oktober bespreekt een afvaardiging vanuit de coalitie de aanmeldingen om te komen tot de beste match van het lerende netwerk met tien deelnemers. Naast je aanmelding speelt hierbij ervaring op dit onderwerp in de praktijk een rol.

We streven hierbij naar diversiteit in:

 • Spreiding van deelnemende gemeenten/-regio’s over het land;
 • Differentiatie in grootte van gemeenten/regio’s (aantal inwoners) en oppervlakte (uitgestrektheid);

Waar moet je alvast rekening mee houden?
Op 1 oktober ontvangen alle partijen bericht over het meedoen als inspiratieregio/gemeente. Op 31 oktober vindt de kick-off bijeenkomst plaats. Details hierover volgen nog. Het is belangrijk dat inspiratieregio’s/gemeenten met deze datum rekening houden in hun agenda zodat ze zichzelf op die dag kunnen presenteren.

Wil je meedoen met het lerend netwerk, maar niet als inspiratieregio/gemeente?
Laat het dan vooral weten en meld je aan als aandeelhouder.
Mail naar metandereogen@onderwijsjeugd.nl.
We vragen je om aan te geven van welke organisatie je bent, wie je contactpersoon is, welk initiatief er ligt, hoe je wilt bijdragen aan het lerend netwerk en wat je nodig hebt van de aanpak.

Heb je vragen?
Neem gerust contact op. Mail naar metandereogen@onderwijsjeugd.nl


Achtergrond advies Mét andere ogen
Het advies van René Peeters Mét andere ogen  is geschreven in opdracht van de beleidscoalitie. De opdracht luidde: “Breng advies uit hoe de samenwerking tussen de domeinen (passend) onderwijs, jeugd en zorg verbeterd kan worden”. Waarbij onder andere gekeken is naar goede voorbeelden van samenwerking in gemeenten en regio’s. Aan hen en vele andere deskundigen, waaronder ouders, jongeren, wetenschappers, opleiders, organisaties, is in ruim 60 gesprekken de vraag gesteld wat belemmerende en bevorderende factoren zijn in deze samenwerking. Naast de gesprekken vormde ook documentstudie de basis voor de adviezen. Gesprekken en documentstudie hebben geleid tot een 7 samenhangende adviezen:

 1. Het verbreden van teams (interprofessioneel)
 2. Inperken vrijstellingen op basis van artikel 5a uit de leerplichtwet
 3. Betrekken van ouders en kinderen is essentieel om resultaat te behalen
 4. Brede lokale/regionale afspraken over jeugd onder regie van de gemeente
 5. Monitoring op het niveau waarop gezamenlijke afspraken gemaakt zijn
 6. Budgetten en beleid moeten poreuze randen hebben
 7. De beleidscoalitie omvormen van denken naar doen