Verkenning samenwerking passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs en de transitie van de zorg voor jeugd werken gemeenten, jeugdhulpinstellingen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs door het hele land op verschillende manieren en met verschillende intensiteit met elkaar samen.

Regionaal en landelijk beeld

Onder andere via de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp van het Nederlands Jeugdinstituut ontstaat er regionaal steeds meer beeld over hoe het met die samenwerking gesteld is en wat samenwerking voor leerlingen, ouders, scholen, jeugdhulpinstellingen, samenwerkingsverbanden en gemeenten oplevert.

Landelijk gezien is nog onvoldoende zicht op welke vorm de samenwerking gekregen heeft. Daar is wel behoefte aan. Beter inzicht helpt bijvoorbeeld de ministeries van OCW en VWS, de VNG en de onderwijsraden om hun agenda en activiteiten te bepalen.

Verkenning NJi naar samenwerking

Als eerste stap heeft het Nederlands Jeugdinstituut eind 2017 een groot aantal samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs telefonisch bevraagd op hun ervaringen.

De opbrengst van deze verkenning is te vinden via https://www.nji.nl/nl/Hoe-ervaren-de-samenwerkingsverbanden-passend-onderwijs-de-samenwerking-met-gemeenten-en-jeugdhulpinstellingen en via downloads op deze site.