Hoe breng je de Handreiking (dreigende) thuiszitters in praktijk?

Hoe kom je tot een integratie en implementatie van de Handreiking (dreigende) thuiszitters? Deze vraag stond centraal in een workshop van Gabriëlle Dijkman van het bureau Legato en Cedin (expertise zorg) in Groningen. De workshop is als pilot voor het samenwerkingsverband PO 20.01 gegeven in het kader van de VNG Landelijke Werkagenda.

 

Handreiking (dreigende) thuiszitters

In het voorjaar 2017 is door Olga Grooten en Gabriëlle Dijkman een Handreiking (dreigende) Thuiszitters geschreven. Dit was voor het samenwerkingsverband PO 20.01. Deze handreiking beschrijft zaken als scenario’s, wettelijke verplichtingen, onderwijsconcepten en geeft een overzicht over scholen en zorginstellingen in de provincie Groningen.

De handreiking is in de week van de thuiszitters verspreid en heeft inmiddels op verschillende agenda’s gestaan. Dit resulteerde in een advies om de handreiking te implementeren binnen de kaders van bestaand beleid.

 

Aanpak van de workshop

De workshop was onderverdeeld in drie dagdelen. Twee dagdelen waren bestemd voor medewerkers uit de zorg, de gemeenten en het (reguliere/specialistische) onderwijs zoals orthopedagogen, intern begeleiders, leerkrachten, leerplichtambtenaren. Eén dagdeel was bestemd voor management en beleidsmakers. We hebben gekozen voor deelname op uitnodiging om te zorgen voor een evenwichtige samenstelling van deelnemers.

 

Attitude, communicatie en opstellen advies staan centraal

In de eerste twee delen van de workshop is aandacht besteed aan attitude,  communicatie en rollenspelen aan de hand van casuïstiek. Het tweede dagdeel is afgesloten met het opstellen van een advies. Het derde dagdeel voor managers en beleidsmakers stond in het teken van deze advisering en besluitvorming.

 

Effecten van de workshop

Unaniem zagen de managers en beleidsmedewerkers het belang van:

  • Een profiel voor procesregie/professioneel voorzitterschap want dat ontbreekt. Eveneens ontbreekt een trainingsaanbod voor zowel bestaande als nieuwe. regiehouders. Daarnaast bleek behoefte aan ambulante proces regiehouders die in nood opgeroepen kunnen worden. Met landelijke organisaties als LECSO en Gedragswerk zal een profiel ontwikkeld worden, desgewenst met regionale invulling
  • Een ‘Platform’ in Groningen waar kennis, expertise, professionalisering gehaald kan worden waar dat elders niet te verkrijgen is.
  • Professionalisering in de wenselijke attitude, communicatie, (opfris)gesprekstechnieken en intervisiemogelijkheden
  • En vooral: het veel intensiever samenwerken tussen alle relevante organisaties.