Expertise op maat

Iedere regio kent zijn eigen actorenveld, dynamiek en tempo. Als ondersteuningsprogramma beginnen we daarom met een goed gesprek over úw vraag.  Iedere regio kan 4 dagdelen kosteloos gebruik maken van onze ondersteuning. Onze experts kennen de wetgeving, de spelregels en de financiële stromen. Ze hebben de actuele cijfers paraat en weten wat elders al goed werkt. Ons werk begint met úw vraag.

Onze experts zetten hun ervaring in onderwijs, jeugdhulp of lokaal bestuur graag voor u in. U ziet hieronder kort hun ervaring en specifieke thema’s. U kunt direct een vraag stellen aan één van de experts of via het ‘link icoon’ aan de rechterkant gaat u naar meer informatie over de expert.

Michiel van der Grinten

Inzetbaar op thema’s:

 • • Procesbegeleiding bij verbinding van onderwijs met zorg, welzijn, kinderopvang, cultuur, sport en arbeidsmarkt.
 • • Verschillende actoren aan tafel brengen en begeleiden bij het formuleren van één gedeelde ambitie.

 
Stel uw vraag aan Michiel →

Adviseur en projectleider onderwijs - jeugdhulp

Hans Kruijssen

Een goede samenwerking tussen organisaties zorgt er altijd voor dat één plus één drie wordt. Hans Kruijssen is sinds 2007 werkzaam als zelfstandig adviseur voor onderwijs, jeugdhulp en overheid. Als o.a. projectleider van de Amsterdamse thuiszittersaanpak ontwikkelde hij een projectplan om het aantal thuiszitters in de stad in de komende jaren terug te dringen met ten minste 75%.

Sleutelwoorden zijn: samenwerking en afstemming, heldere rol- en taakverdeling, eenduidig registreren, en sneller signaleren en handelen.

Stel uw vraag aan Hans →

Adviseur zorg en veiligheid in en om scholen

Marij Bosdriesz

Als expert op het gebied van sociale veiligheid en zorg in en om de school ondersteun ik u graag bij het werken aan verbetering van uw praktijk. Mijn inzet is om de ondersteuning, zorg en sociale veiligheid op scholen te versterken. En om samenwerking te bevorderen tussen iedereen die binnen en buiten de school betrokken is bij jeugd. Daarmee krijgen meer kinderen betere kansen.

Stel uw vraag aan Marij →

Telefoon:06 - 166 108 17

Adviseur samenwerking onderwijs-jeugd

Cecile Godefrooy

Ik ben inzetbaar op het uitvoeren van onderzoek, het (mede) organiseren van bijeenkomsten voor professionals van gemeentes, onderwijs, jeugdhulp en welzijn. En in het voeren van bestuurlijke gesprekken om de samenwerking op strategisch niveau te versterken en te vertalen naar het uitvoerende niveau.

Ik zit in mijn kracht als ik samen met opdrachtgevers kan werken aan (complexe) vraagstukken met als doel optimale afstemming en samenwerking van het Onderwijs en de Jeugdhulp, waardoor ouders en kinderen snel de goede ondersteuning krijgen, die nodig is voor optimale ontwikkeling.

Stel uw vraag aan Cecile →

Telefoon:06-526 70 125

Consultant verbinding onderwijs zorg

Bert Klaassen

Ik ben gespecialiseerd in de verbinding maken tussen onderwijs (scholen, besturen, samenwerkingsverbanden) en gemeenten. Het gaat dan om de jongeren met complexe ondersteuningsvragen/-behoeften in de leerplichtige leeftijd. Onderwijs en Gemeente geven samen met de ouders invulling aan de “zorgplicht” voor deze doelgroep.

Uitgangspunt is dat je als onderwijs en gemeente geen “thuiszitters” wilt. Belangrijk bij het voorkomen/opheffen van thuiszitters is de adequate inzet van jeugdhulp/jeugdzorg in combinatie met de thuis-/schoolsituatie.

Stel uw vraag aan Bert →

Adviseur op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt

Pieter Dekkers

Inzetbaar op thema’s:

 • • Creëren gemeenschappelijke agenda voor onderwijs, gemeente en jeugdhulp.
 • • Inrichten van multidisciplinaire jeugdhulpteams.
 • • Ontwikkeling zorgarrangementen.
 • • Monitor Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp.

 
Stel uw vraag aan Pieter →

Aanjager en begeleider van samenwerking in het sociale domein

Deanne Radema

Inzetbaar op de thema’s:

 • • Onderwijszorgarrangementen
 • • Preventie: verbinding onderwijs – wijk
 • • Monitoring

 
Stel uw vraag aan Deanne →

Programmaleider Verbinding onderwijs jeugdhulp NJi

Chaja Deen

Als projectleider op de samenhang van onderwijs met de verschillende transities in het sociaal domein voert Chaja grotere en kleinere projecten uit.

Ze kijkt mee in de ondersteuningsstructuur van scholen, gericht op de effectieve aansluiting bij partners uit jeugdhulp. En ze ondersteunt gemeenten en samenwerkingsverbanden bij verbindings- en monitoringsvraagstukken.

Stel uw vraag aan Chaja →

Beleidsadviseur onderwijs-jeugd

Anne Ketelaar

Samenwerken lijkt vanzelfsprekend om voor kinderen de beste oplossingen te realiseren. De praktijk is weerbarstiger. Ik ondersteun gemeenten om effectieve samenwerkingsrelaties te ontwikkelen.

Dit doe ik door het inzichtelijk maken van belangen, ambities, verwachtingen en bestaande structuren. Mijn doel is met elkaar het kind centraal te stellen en daarbij ieders expertise effectief benutten.

Stel uw vraag aan Anne →

Telefoon:06-156 07 498

Adviseur en projectmanager transformatie en transitie

Marga Klein Swormink

Inzetbaar op thema’s:
 
• Visie en ambitie vertalen naar een concreet plan van aanpak
• Brede integrale aanpak vroegtijdig schoolverlaten
• Leiding geven aan de transitie/transformatie
 
Stel uw vraag aan Marga →

Adviseur samenwerking onderwijs gemeenten jeugdhulp

Vincent Fafieanie

Inzetbaar op de thema’s:

 • • onderwijszorgarrangementen
 • • wijkteam-jeugdhulp/ggz-onderwijs
 • • thuiszitters
 • • arbeidstoeleiding

 
Stel uw vraag aan Vincent →