Bert Klaassen

Bert Klaassen

Consultant verbinding onderwijs zorg

Ik ben gespecialiseerd in de verbinding maken tussen onderwijs (scholen, besturen, samenwerkingsverbanden) en gemeenten. Het gaat dan om de jongeren met complexe ondersteuningsvragen/-behoeften in de leerplichtige leeftijd. Onderwijs en Gemeente geven samen met de ouders invulling aan de “zorgplicht” voor deze doelgroep.

Uitgangspunt is dat je als onderwijs en gemeente geen “thuiszitters” wilt. Belangrijk bij het voorkomen/opheffen van thuiszitters is de adequate inzet van jeugdhulp/jeugdzorg in combinatie met de thuis-/schoolsituatie.

Stel uw vraag aan Bert →

Expertise van Bert

Ik ben gespecialiseerd in de verbinding maken tussen onderwijs (scholen, besturen, samenwerkingsverbanden) en gemeenten. Het gaat dan om de jongeren met complexe ondersteuningsvragen/-behoeften in de leerplichtige leeftijd. Onderwijs en Gemeente geven samen met de ouders invulling aan de “zorgplicht” voor deze doelgroep.

Uitgangspunt is dat je als onderwijs en gemeente geen “thuiszitters” wilt. Dit doe je gezamenlijk met de betreffende ouders en jongere. Hierbij wordt er in principe geen leerplichtontheffing (meer) gegeven. Op deze wijze blijft onderwijs aan zet, waarbij de meeste jongeren met complexe problematiek ondersteund worden in het (speciaal) onderwijs. Voor een beperkt aantal jongeren is (tijdelijk) onderwijs op een andere locatie (OOAL) een goed alternatief als het (nog) niet lukt in het (speciaal) onderwijs. Ook bij onderwijs op andere locatie (voorbeeld op een zorgboerderij) houdt het onderwijs/de school haar verantwoordelijkheid.

Belangrijk bij het voorkomen/opheffen van thuiszitters is de adequate inzet van jeugdhulp/jeugdzorg in combinatie met de thuis-/schoolsituatie. Hier ligt een stevige uitdaging om de jeugdhulp/jeugdzorg parallel te laten optrekken met het onderwijs en de thuissituatie.

 

Wat Bert als expert voor uw regio betekent

Het afgelopen jaar ben ik in meer of mindere mate betrokken geweest bij 12 gemeenten om samen met het onderwijs vorm te geven aan een krachtige samenwerking ten behoeve van ouders/jongeren die thuis zitten of dreigen thuis te komen zitten.

Voorbeeld: Op een zorgboerderij hebben drie scholen voor speciaal onderwijs gezamenlijk één leerkracht ingezet die (tijdelijk) voor 5 leerlingen het onderwijs (beschreven in het O.P.P.) verzorgt in combinatie met de expertise van de medewerkers van de zorgboerderij. Deze leerlingen waren eerst “thuiszitter” of dreigden thuis te komen zitten.

Ik ben eventueel inzetbaar in de regio Oost.

 

Achtergrond

Ik heb 40 jaar gewerkt in het speciaal onderwijs. Het grootste gedeelte als (bovenschools) directeur in so-/vso-scholen van cluster 2, 3 en 4.