Cecile Godefrooy

Cecile Godefrooy

Adviseur samenwerking onderwijs-jeugd

Ik ben inzetbaar op het uitvoeren van onderzoek, het (mede) organiseren van bijeenkomsten voor professionals van gemeentes, onderwijs, jeugdhulp en welzijn. En in het voeren van bestuurlijke gesprekken om de samenwerking op strategisch niveau te versterken en te vertalen naar het uitvoerende niveau.

Ik zit in mijn kracht als ik samen met opdrachtgevers kan werken aan (complexe) vraagstukken met als doel optimale afstemming en samenwerking van het Onderwijs en de Jeugdhulp, waardoor ouders en kinderen snel de goede ondersteuning krijgen, die nodig is voor optimale ontwikkeling.

Stel uw vraag aan Cecile →

Telefoon:06-526 70 125

Expertise van Cecile

 

  • Ik ben een betrokken, deskundig, resultaat- én mensgerichte professional. Ik heb brede werkervaring op het gebied van onderwijs, jeugd en welzijn.
  • Ik werk graag aan complexe vraagstukken, onderzoeksmatig en in de proces- en projectbegeleiding. Hierbij vind ik het belangrijk om samen met anderen naar een doel toe te werken.
  • Ik neem graag de leiding en ben het meest effectief in kop-staarttrajecten.

 

Wat Cecile als expert voor uw regio betekent

Er bestaan grote verschillen in de organisatie van de onderwijsondersteuning binnen scholen en samenwerkingsverbanden en van de jeugdhulp binnen gemeenten. Daardoor zijn er in de praktijk ook grote verschillen in de wijzen waarop onderwijs en jeugdhulp samenwerken. Ik ben de afgelopen jaren met  vraagstukken en puzzels van diverse gemeentes en schoolbesturen aan de slag gegaan.

Mogelijk zijn er bij u ook van die momenten dat u even niet meer ziet waardoor de samenwerking stroef verloopt. Dan is het een goed moment om de ondersteuning van een expert in te roepen. Door mijn jarenlange ervaring met dit thema, op alle niveaus bij schoolbesturen en gemeentebesturen, met professionals in het onderwijs, jeugdhulp en welzijn, door als projectleider ingewikkelde vraagstukken voor bestuurders op te lossen, ben ik voor u misschien de expert die samen met u kan onderzoeken wij hoe de samenwerking tussen school en de jeugdhulp kunnen verbeteren.

HOE die samenwerking met mij als expert er uit ziet, daar kan ik geen blauwdruk voor geven. De lokale situaties verschillen daarvoor te veel.

We onderzoeken samen hoe de optimale samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en welzijn er in uw situatie uit ziet en wat verbetering vraagt.  We brengen in kaart wat en er anders kan en moet. Met de belangrijkste partners bepalen we de aanpak en gaan aan de slag!

Als we op strategisch niveau de kaders hebben neergezet, de bestuurlijke afstemming is gedefinieerd, kunnen we met professionals aan de slag om de samenwerking en afstemming te verbeteren.
 

Resultaat

Inzet van mij als expert kan als resultaat hebben dat:

  • Bestuurlijk afstemming en kaderstelling is gerealiseerd.
  • professionals beter gaan samen werken.
  • jeugdhulp efficiënter wordt ingezet.
  • kwetsbare jeugdigen en hun gezinnen sneller bereikt worden.
  • voortijdige schooluitval en thuiszitten voorkomen wordt.

 

Achtergrond

Ik heb bijna 20 jaar ervaring in het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Ik ben begonnen als coördinator van een samenwerkingsverband en als projectleider van Zorg in en om School. Daar hebben we samen met gemeente, de gezamenlijke schoolbesturen en de Jeugdhulp en -jeugdgezondheidsorganisaties de ondersteuningsstructuur in en rond scholen opgezet. Met deze ervaring heb ik de daarop volgende jaren opdrachten op dit thema uitgevoerd bij grote schoolbesturen en bij grote en middelgrote gemeentes.
Ik voer onderzoeken uit en monitor het gemeentelijk beleid om met deze opbrengsten de nodige veranderingen en verbeteringen in te zetten.

In het onderwijs ben ik expert in organisatie- leiderschap -en teamontwikkeling. Samen met scholen zoek ik naar nieuwe wegen en passende interventies. Dat brengt de school, de professionals en de leerlingen in beweging. Zo verbeteren we samen het onderwijs!

Ik werk samen met directeuren en bestuurders aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Ik heb met meer dan 100 scholen en hun bestuurders gesprekken gevoerd om met hen te onderzoeken welke indicatoren van belang zijn om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Daarna gaat men aan de slag om daadwerkelijk aan het verbeteren van de kwaliteit te werken. Ook hier is samenwerking met de jeugdhulp in en om school een belangrijk thema.

Vanaf 2005 ben ik met tussenpozen werkzaam voor het Nederlands Jeugd Instituut, waar met name mijn directe ervaringen bij gemeentes, schoolbesturen en jeugdhulporganisaties bruikbaar zijn in het formuleren van beleid en kwaliteit. Ik heb meegewerkt aan diverse brochures, kwaliteitsinstrumenten en regionale bijeenkomsten georganiseerd. Daarbij is het versterken van samenwerking steeds het thema is.