Vraagstukken

Iedere regio kent zijn eigen actorenveld, dynamiek en tempo. Veel regio’s hebben inmiddels bij ons aangeklopt voor informatie, advies of ondersteuning. We zien in ieder geval drie vraagstukken en thema’s terugkomen:

  • Samenwerking school-jeugdhulp (inclusief leerplicht en jgz).  Nu veel jeugdhulp wijkgericht georganiseerd wordt en toegang tot intensieve ondersteuning ook via die lijnen loopt, is effectieve samenwerking met VO, MBO, SBO, PrO en VSO op veel plekken opnieuw een ontwikkelopgave. Zowel in beleid als in uitvoering vraagt dit hernieuwde aandacht. Onze ervaring in andere regio’s leert dat preventie en vroegsignalering en het versterken van de eigen kracht van betrokkenen gebaat zijn bij vaste contactpersonen in de samenwerking tussen school en jeugdhulp. Ook duidelijke samenwerkingsafspraken en goede afstemming over ondersteuning van jongere en gezin op alle leefgebieden zijn noodzakelijke voorwaarden.
  • Onderwijszorgarrangementen in het speciaal onderwijs. Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs hebben veel vragen hoe zij de ondersteuning voor kinderen op een goede manier kunnen organiseren. Zij moeten namelijk samenwerken met heel veel verschillende zorgpartners, om aan te kunnen sluiten op de variëteit aan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. De vragen hebben onder andere betrekking op de wijze van en de verantwoordelijkheden rondom financiering door gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en samenwerkingsverbanden. Scholen zijn niet toegerust voor deze vele samenwerkingsvraagstukken of om de regie hiervoor te nemen. De Werkagenda kan regio’s hierbij ondersteunen.
  • Kwaliteit van de sturing en monitoring. Hoe sturen gemeenten en onderwijspartners op o.a. de bovenstaande ontwikkelingen m.b.v. kennis over wat werkt en onderbouwd met relevante kengetallen? Hoe benut men de afspraken in het OOGO om de uitvoering te ondersteunen in het implementeren van nieuwe werkwijzen? En hoe te zorgen dat de uitvoeringspraktijk ook het beleid beïnvloedt?

Herkent u zich in bovenstaande vraagstukken? Leeft er bij u in de regio een andere problematiek? Mail ons uw vraag info@onderwijsjeugd.nl