Informatie & Tools

Scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdhulporganisaties zoeken elkaar op om passend onderwijs en jeugdhulp zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

De decentralisaties bieden bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders ruimte en mogelijkheden om de zorg voor kinderen en jongeren op school en in het gezin naar eigen inzicht beter in te richten, waar mogelijk efficiënter en effectiever. Hoe pak je dat aan?

U vindt in dit onderdeel informatie over de Wet passend onderwijs en de Jeugdwet. Daarnaast bieden wij u handige tools als informatie over de Monitor AOJ, handige downloads en sites.

Uitvoering en verbinding staan centraal

Nu de stelselwijzigingen een feit zijn, komt de uitvoering centraal te staan. Oftewel, na de transitie van verantwoordelijkheden en budgetten gaat het de komende jaren om de transformatie op de werkvloer.

  • Bestuurders hoeven niet in detail te treden maar moeten daar vooral ruimte voor bieden, dat wil zeggen, er voor zorgen dat de mogelijkheden voor samenwerking en verbinding benut worden. Er op toezien dat afspraken worden nagekomen, elkaar er op aanspreken als dat niet zo is en desgewenst ingrijpen. Daarvoor is het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) hét gremium.
  • Beleidsadviseurs van gemeenten en directeuren en coördinatoren van samenwerkingsverbanden geven daar vervolgens samen uitwerking aan. Zij vertalen visie en hoofdlijnen in concrete doelstellingen, afspraken en een plan van aanpak. Zij dragen zorg voor de randvoorwaarden die professionals nodig hebben om de beoogde verbindingen tot stand te brengen. En ze houden de vinger aan de pols, brengen de voortgang en resultaten van de aanpak in beeld, rapporteren daarover aan hun bestuurders en stellen waar nodig beleidswijzigingen voor.
  • Scholen en jeugdhulppartners brengen de verbinding in de praktijk tot stand. Zij dragen samen zorg voor preventie en signalering van jeugdigen die extra ondersteuning behoeven, voeren multidisciplinaire overleg, zorgen waar nodig voor integrale onderwijs – zorgarrangementen en voor overdracht van informatie en proberen jongeren zo goed mogelijk in beeld te houden in geval van uitval en bij risicovolle overgangen in hun schoolloopbaan.