Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp

Heeft u vanuit uw gemeente of samenwerkingsverband passend onderwijs de ambitie dat ieder kind naar school gaat? Bent of voelt u zich verantwoordelijk voor goede afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp om die ambitie mogelijk te maken? En wilt u de effecten van uw beleid meten en bijsturen? Dan is de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp van het Nederlands Jeugdinstituut een handig instrument.

Samenwerking
De meeste kinderen en jongeren doorlopen gelukkig zonder noemenswaardige problemen de basisschool, middelbare school en eventueel het middelbaar beroepsonderwijs. Er is een groep kinderen bij wie de schoolloopbaan minder soepel verloopt. Om ook die kinderen goed door hun schooltijd heen te helpen is onderwijsondersteuning en inzet van jeugdhulp –kortdurend of soms voor lange tijd– noodzakelijk. Alle betrokken partijen zullen daartoe nauw met elkaar moeten samenwerken en afstemmen. Hoe is het gesteld met die samenwerking? Welke afspraken zijn gemaakt en hoe pakken die uit? Hoe stuurt u op effectieve samenwerking met behoud van kwaliteit? En bovenal: wat levert de samenwerking op voor kinderen, hun ouders, hun gezinnen, gemeenten, samenwerkingsverbanden, scholen en jeugdhulpinstellingen? De informatie die met behulp van de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp boven water komt helpt om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp bespreekbaar te maken en te verbeteren. Veel gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn inmiddels bij de monitor aangesloten. U volgt toch ook?

Wat brengt de monitor in kaart en waarom?
De monitor brengt in kaart in hoeverre betrokken partners momenteel samenwerken en benadrukt daarbij het perspectief van scholen en hulpverlening en de tevredenheid van ouders. Deze informatie helpt om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. De monitor voedt het gesprek tussen samenwerkingsverband en gemeente in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) door heldere indicatoren te hanteren. Daarmee ondersteunt de monitor het vormgeven van beleid en het houden van de regie.

Wat levert de monitor op?

• Actuele cijfers over de jeugd en het jeugdzorggebruik in relatie tot gegevens over het onderwijs in de eigen regio. Denk aan cijfers die bijvoorbeeld duiden hoe in uw regio de jeugd-populatie eruit ziet en hoe zij opgroeien. Hoeveel jeugd schoolgaand is, hoeveel jeugd gebruikmaakt van jeugdhulp én onderwijsondersteuning en hoeveel thuiszitters en voortijdig schoolverlaters uw regio telt. Het is mogelijk om gemeentelijke cijfers te vergelijken met alle gemeenten in Nederland of met gemeenten van gelijke grootte.
• Informatie over samenwerking en tevredenheid. Op basis van vragenlijsten die in uw regio verspreid worden onder ouders, jongeren, beleidsmedewerkers en uitvoerende professionals in onderwijs en jeugdhulp verkrijgen we informatie over de stand van zaken van samenwerking in de regio. Herhaalde afname van de vragenlijsten, bijvoorbeeld eens per jaar, kan vorderingen of juist stagnatie in het samenwerkingsproces inzichtelijk maken. Dit kan aanleiding geven tot een nadere analyse met vragen als: hebben we onze ambities verwezenlijkt en onze doelen behaald of zijn we in ieder geval op de goede weg? Wat voor effect hebben ingezette activiteiten in de regio op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Herkennen we dit? Wat vinden we ervan?

Meer informatie
Deelname aan de monitor is gratis. Kijk voor meer informatie over de werkwijze, mogelijkheden en aanmelding op www.nji.nl/nl/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/Monitor-Aansluiting-Onderwijs-Jeugdhulp. Of neem contact op met Sandra van Wersch van het Nederlands Jeugdinstituut: S.vanWersch@nji.nl of 030-230 66 22.

 

Meer bruikbare informatie en instrumenten vindt u in de Toolbox.