Passend onderwijs

Informatie over de actualiteit met betrekking tot Passend onderwijs; website, nieuwsbrief en helpdesk.

Dit evaluatieprogramma wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) met financiering van het Ministerie van OCW. De Werkagenda en het consortium voeren afstemmingsoverleg met elkaar.

Verschillende praktijkvoorbeelden van passend onderwijs is uitgewerkt in korte filmpjes en verhalen.

Informatie voor schoolbesturen en coördinatoren van samenwerkingsverbanden en professionals in het primair- en speciaal onderwijs over Passend onderwijs voor PO en SO, inclusief referentiekader en ondersteuningsaanbod.

Informatie voor schoolbesturen en coördinatoren van samenwerkingsverbanden en professionals in het voortgezet onderwijs over Passend onderwijs voor V(S)O en Steunpunt Passend Onderwijs VO.

Informatie voor bestuurders en professionals in MBO-instellingen over Passend onderwijs en de betekenis daarvan voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Informatie voor ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte over Passend onderwijs, door ouderorganisatie Balans.

Deze site helpt betrokkenen bij passend onderwijs om verschillende belangen goed te hanteren en geschillen goed op te lossen. Het gaat om het voorkomen van verschillen maar ook om de te volgen procedures bij formele geschillen.

Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt ondersteuning bij en advies over de medezeggenschap binnen passend onderwijs aan medezeggenschapsraden, personeelsleden en ouders/leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook directeuren en bestuurders kunnen terecht voor ondersteuning en advies en de oprichting van de ondersteuningsplanraad.

Informatie van de Vereniging van Nederlandse gemeenten over passend onderwijs

Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis.

Site van de VNG die verbindingen wil aanbrengen tussen passend onderwijs, jeugdhulp, Wmo en de aanpak van uitval en jeugdwerkloosheid.

Jeugdhulp

Informatie voor iedereen die professioneel is betrokken bij de uitvoering van de stelselwijziging jeugd.

Op dit platform kunnen beleidsmakers of jeugdprofessionals kennis en ervaring uitwisselen over de transformatie van de jeugdzorg. Deel op dit platform jouw inspirerende ervaringen, succesverhalen en praktische tips met collega’s door het hele land.

Informatie van de Vereniging van Nederlandse gemeenten over de transitie van de jeugdhulp.

Informatie voor professionals in de jeugdsector over jeugdbeleid en de praktijk van hulp en ondersteuning voor de jeugd.

Tips en adviezen voor o.a. gemeenten en onderwijsprofessionals hoe om te gaan met mensen met autisme.

PACT investeert in de pedagogische omgeving van jonge kinderen door de kwaliteit van de pedagogische professionals van de toekomst te versterken. Het project gebruikt de expertise vanuit de kinderopvang en het onderwijs, met steun vanuit de zorg. Wetenschap en praktijk trekken samen op.

 

Aanpak thuiszitters en voortijdig schoolverlaters

Als onderdeel van de thuiszittersaanpak zijn de afgelopen jaren veel brochures, handreikingen, modellen en websites ontwikkeld. Al deze documenten zijn verzameld in een handige toolbox op de hierboven genoemde website.

Gedragswerk‘ is een door het Ministerie van OCW mogelijk gemaakt project dat tot doel heeft de samenwerking te bevorderen in de aanpak van leerlingen die thuiszitten of voor wie dat dreigt.

Informatie over de aanpak en ontwikkelingen van voortijdig schoolverlaten (VSV).

Handreiking voor professionals die thuiszittende jongeren weer helpen om naar school te gaan.

Website van professionals die de lat hoog leggen in hun strijd tegen thuiszitten en zo een extra impuls geven aan passend onderwijs.

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid werkt samen met gemeenten, UWV, scholen, werkgevers en andere partners hard om jongeren die het alleen niet redden, aan het werk te helpen en hen zo goed mogelijk daarop voor te bereiden.