Wettelijke kaders

De Wet Passend onderwijs en de Jeugdwet bieden een kader om de ondersteuning van jeugdigen in en buiten scholen integraal aan te pakken, dicht bij hun belangrijkste leefdomeinen. Deze wetten zijn opgesteld als spiegelwetten; in beide wetten zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot wederzijdse afstemming tussen schoolbesturen/samenwerkingsverbanden en gemeenten omtrent het onderwijsondersteuningsplan enerzijds en het gemeentelijke plan voor de jeugdhulp anderzijds.

Daarmee ontstaat een nieuwe, horizontale bestuurlijke verhouding tussen gemeenten en schoolbesturen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor een sluitend aanbod aan ondersteuning en hulp voor jeugdigen en hun ouders/gezinnen. Hiermee liggen er goede kansen voor een integrale aanpak en ontschotting van onderwijs-, opvoed- en opgroeihulp.

Deze kansen worden versterkt door verdere aanpassingen van het (jeugd) stelsel zoals deze vorm krijgen binnen de kaders van de Participatiewet, de WMO en de WLZ .

Lees meer over:

Meer bruikbare informatie en instrumenten vindt u in de Toolbox.

 

Filmpje van de VNG over Passend onderwijs

 

 

Filmpje van de VNG over Jeugdhulp

 

 

Filmpje van het Ministerie van OCW over Passend onderwijs