Samenwerking onderwijs-jeugdhulp

Alle kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zichzelf te ontwikkelen. Om eventuele obstakels tijdig te signaleren en op te pakken is het van belang dat onderwijs en jeugdhulp goed met elkaar samenwerken en elkaar versterken, zodat ze tot een integrale aanpak kunnen komen. Om die samenwerking te versterken is het belangrijk dat men weet wat de ander te bieden heeft en wat men van elkaar nodig kan hebben. Dat bevordert de erkenning van elkaars expertise, wederzijds respect en vertrouwen, waarmee een basis wordt gelegd voor een optimale verbinding. Doel daarvan is altijd het bevorderen van optimale ontwikkelingskansen voor iedere jeugdige. Onder jeugdhulp verstaan we naast de lichte en specialistische jeugdhulp ook leerplicht en politie.

Interprofessioneel samenwerken

Professionals in het onderwijs, de kinderopvang en jeugdhulp onderzoeken samen met de jongere en de ouders wat er nodig is om de hulpvraag van de jongere te beantwoorden. Zij kijken daarbij naar zijn/haar levensloopperspectief.

Dat vraagt van de onderwijs- of jeugdhulpprofessional steeds om een professionele afweging: kan ik de jongere zelf helpen of is aanvullende expertise nodig? De professional moet daarvoor beschikken over competenties voor interprofessioneel samenwerken. Zij behoren elkaar en elkaars expertise te kennen en te weten hoe ze efficiënte verbindingen moeten leggen. Die verbinding kan veel opleveren voor kinderen en gezinnen. De school of opvang is immers de belangrijkste signaleerder van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jongeren, maar ook van belemmeringen in hun thuissituatie. Daarnaast bieden de professionals op scholen en opvang zelf al veel ondersteuning, zowel bij het leren, als bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook geven zij voorlichting aan leerlingen én ouders, wat preventief kan werken. Voor de jeugdhulp zijn scholen en opvang dan ook onmisbare partners en een laagdrempelige plek om hulp te bieden. Andersom hebben scholen ook de jeugdhulp nodig. Problemen op school hebben niet altijd te maken met leren, maar zijn vaak gerelateerd aan opvoeden en opgroeien. Dan moet de school in samenspraak met de jeugdige en ouders snel jeugdhulp in kunnen schakelen.

Ga direct naar:
FAQ
Een expert aan het woord
Praktijkvoorbeelden
Achtergrond

FAQ

 

Een expert aan het woord

Rutger Hageraats,  directeur bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
Bestuurlijk leiderschap maakt het verschil in de regio

Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp blijkt succesvol te kunnen zijn als bestuurders van gemeenten en onderwijs samen besluiten dat het resultaat voor kind en gezin telt en elk daar een bijdrage aan heeft te leveren; als zij financiële risico’s niet aan de voorkant willen uitonderhandelen maar samen durven te vertrouwen op het resultaat van onderbouwde onderwijs-zorgconcepten; als elk van hen bereid is te leren van casuïstiek en gebleken belemmerende bureaucratie in de eigen organisatie aan te pakken; als zij uitdragen dat het niet gaat om wijkgericht werken óf schoolgericht werken maar om een juiste combinatie ongeacht waar de school staat; als zij samen aan inspecties komen uitleggen dat een bepaalde werkwijze die aansluit bij wat een kind nodig heeft beter is dan het suboptimaal kleuren binnen de lijntjes; als de wethouder de jeugdhulpverlener ruimte geeft om op scholen te doen wat het beste is voor iedereen; als wij en zij niet meer bestaan en alleen dat ene kind met zijn of haar ongedeelde leven telt. Onderbouw dat ook nog eens met gezamenlijke monitoring, kennis en leerprocessen en dan kan ineens heel veel.

Lees verder →

Hans Schuman werkt bij Heliomare Research en Development en bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht

Van multidisciplinaire naar interprofessionele samenwerking

Bij interprofessioneel samenwerken formuleren de verschillende disciplines een gezamenlijk doel. Ze hanteren een gemeenschappelijke taal, die voor alle betrokkenen toegankelijk en begrijpelijk is. De kwaliteiten en perspectieven van de ander zien ze als complementair en waardevol.

Lees verder →

Praktijkvoorbeelden

 

  • 16-01-2018 Zeggen wat je doet, doen wat je zegt
   De Wageningse sbo-school De Dijk en organisatie voor jeugd- en opvoedhulp
   Youké werken samen aan een Onderwijs-Zorg Arrangement (OZA) voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 11 jaar. Het gaat om kinderen met naar buiten gericht (externaliserend) gedrag.

 

  • 16-01-2018 Eerder de vinger op de zere plek
   47 basisscholen in Nijmegen en 2 P(S)O basisscholen in Berg en Dal doen mee aan het preventieproject ‘ De School als vindplaats’ (DSAV). Kern van het project is dat op alle scholen een jeugdspecialist een aantal uren per week ín de school werkzaam is.

 

  • 15-01-2018 Professionals vinden de weg naar foodvalley.jeugdhulponderwijs.nl
   In 2017 werd in het gebied van Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei de website www.foodvalley.jeugdhulponderwijs.nl gelanceerd. De website is er primair voor medewerkers van scholen en samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdhulp-zorgaanbieders.

 

 • 13-12-2017 Professionals formuleren samen ambities 2018-2022
  In de regio Helmond-Peelland gingen de afgelopen maanden tientallen professionals en bestuurders uit onderwijs, jeugdhulp en gemeente met elkaar in gesprek over het nieuwe Ondersteuningsplan 2018-2022.
 • 13-12-2017 Terugblik Inspiratie-estafette 24 november 2017
  Vrijdag 24 november jl. was de Inspiratie-estafette te gast bij Alles-In-Eén-School de Zuidsprong (AIES) in Enschede. Directeur Ellen Rouwerhorst en haar ‘Ai1S-team’ ontvingen ruim twintig professionals uit onderwijs, jeugdhulp en gemeenten.
 • 12-12-2017 Kernpartners Utrecht verbinden onderwijs en jeugdhulp
  In Utrecht kunnen alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs een beroep doen op een team van kernpartners. Het team ondersteunt de scholen bij het bieden van passend onderwijs, het vroegsignaleren van ondersteuningsbehoeften van leerlingen en het terugdringen van thuiszitters.
 • 12-10-2017 Jeugdplan en ondersteuningsplan in één
  Op Goeree-Overflakkee gaan gemeente en samenwerkingsverband voor één integraal plan. Wethouder Gerrit de Jong en Henk van Putten van het samenwerkingsverband vertellen in dit artikel waarom én hoe ze dat doen.
 • 22-11-2017 Verrassend passend 2
  Na drie jaar passend onderwijs maken VO-raad, PO-raad, LECSO en NJi gezamenlijk de balans op. In december verschijnt een vervolg op het boek Verrassend Passend.
 • 14-11-2017 Frank Willems: ‘Eerst een pilot, dan doorpakken!’
  In Den Bosch lopen vele samenwerkingslijnen tussen samenwerkingsverband de Meierij, het onderwijs, gemeente én jeugdorganisaties. Frank Willems is, als een van de drie ondersteuningsmanagers van het de Meierij, mede verantwoordelijk voor de samenwerking in de stad.
 • 11-10-2017 De volgende stap naar een inclusieve samenleving
  Op 5 en 6 oktober kwamen in Lunteren samenwerkingsverbanden passend onderwijs en partners uit gemeenten bij elkaar om een volgende stap te zetten op weg naar een inclusieve maatschappij.
 • 28-09-2017 Roadshow Academische Werkplaats Samen op School
  De Academische Werkplaats Samen op School organiseerde op 14 september 2017 een roadshow langs 3 scholen die intensief samenwerken met de jeugdhulp.
 • 11-09-2017 Amigo’s op school
  In Rotterdam-Zuid kunnen kinderen van 8 tot 13 jaar met psychosociale problematiek ondersteuning krijgen van zogenoemde Amigo’s. Een Amigo is een hulpverlener op minimaal HBO niveau.
 • 16-08-2017 Samenwerking in Almere loont
  Op een van onze Inspiratie Estafettebijeenkomsten ontstond het idee voor een samenwerkingsproject van gemeente, Passend Onderwijs Almere en jeugdhulp.
 • 21-06-2017 Samen leren, samen zorgen
  Het doel van dit project is om snel en vroegtijdig zorg en onderwijs aan elkaar te verbinden om escalatie van problematiek bij kinderen en jongeren te voorkomen.
 • 14-06-2017 Schoolmaatschappelijk werkers gaan voor kwaliteit
  Het Servicepunt SMW verleent ondersteuning aan alle schoolmaatschappelijk werkers in Rotterdam.
 • 14-06-2017 Denken in oplossingen
  Op basisschool De Vonder in Riel krijgen onderwijs, jeugdhulp, zorg en gemeente het samen voor elkaar dat de 6-jarige Fieke in haar eigen dorp naar school kan.
 • 14-06-2017 Utrechts model gaat ook werken in Almere
  Trudy Maandag, Teamleider en Zorgcoördinator van het vmbo Buitenhoutcollege in Almere, was op 27 januari te gast bij de Inspiratie Estafette bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst namen SWV Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht deelnemers mee in het zogenoemde ‘kernpartnermodel’.
 • 07-06-2017 Proeven van een inclusieve maatschappij
  Op 19 mei organiseerden de Samenwerkingsverbanden PO en VO samen met PO- en VO raad een ‘proeverij’ als voorbereiding op hun tweedaagse in oktober. Thema was ‘samen leren leven, samen werken aan een inclusieve maatschappij’.
 • 24-05-2017 Leren van de Noorderburen
  In samenwerking met A New Perspective organiseerde het Nederlands Jeugdinstituut in september een studiereis naar Zweden met als thema ‘Zorg rondom het kind organiseren in jeugdhulp?’

Lees de diverse praktijkvoorbeelden op het gebied van samenwerking onderwijs-jeugdhulp. Ga naar het overzicht →

Achtergrond

Onderwijs en jeugdhulp in verbinding: